เงื่อนไขผู้สมัครเป็นนักออม

1. เฉพาะบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น
2. ใช้เอกสารแสดงตนฉบับจริงในการสมัครเท่านั้น (บัตรประจำตัวประชาชนหรือ บัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ)
3. ประชาชน 1 คน ต่อ 1 สิทธ์ิการสมัคร และสามารถสมัครแทนบุคคลอื่นได้ไม่เกิน 1 สิทธ์ิ โดยผู้สมัครต้องแสดง เอกสารแสดงตนฉบับจริงทั้งของผู้สมัครและบุคคลอื่น


ขั้นตอนการร่วมกิจกรรมเป็นนักออมเพื่อให้ ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ

1.ช่วงเวลารับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้หรือจนกว่าของจะหมดที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีเงื่อนไขการสมัครคือ 1 บัตรประชาชนต่อ 1 สิทธิ์ เพื่อแลกรับกระปุกได้สูงสุด 3 กระปุกโดยไม่ซ้ำแบบ
*หลังจากทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบสมัครที่มี QR Code และ Barcode เก็บไว้เพื่อใช้โอนเงินออม

2.ช่วงเวลาออมเงิน
ออมเงินได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ม.ค. 62 โดยมีเป้าหมายเงินออมอยู่ที่ 450 บาท ต่อ 1 กระปุก (1 กระปุก 450 บาท, 2 กระปุก 900 บาท, 3 กระปุก 1,350 บาท)

3) ช่วงโอนเงินออม และ รับกระปุก สามารถโอนเงินออมได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 มกราคม 2562 โดยใช้ใบโอนเงินออมที่มี QR Code และ Barcode ที่ท่านได้รับจากการสมัคร ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือทางอินเตอร์เนตแบงค์กิ้ง (ATM , Mobile Banking , Internet Banking) พร้อมรับกระปุกที่ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ท่านเลือกไว้


ขั้นตอนการร่วมกิจกรรมเป็นนักออมเพื่อให้ผ่านทาง online

1.ช่วงเวลารับสมัคร
• สมัครได้ตั้งแต่วันนี้หรือจนกว่าของจะหมดผ่าน www.savingforgiving.com เงื่อนไขการสมัครคือ 1 บัตรประชาชนต่อ 1 สิทธิ์ เพื่อแลกรับกระปุกได้สูงสุด 3 กระปุกโดยไม่ซ้ำแบบ (หากสมัครผ่านทางสาขาธนาคารกรุงเทพแล้ว จะไม่สามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้)
• สามารถเลือกรับกระปุกผ่านทางสาขาธนาคารกรุงเทพที่กำหนดไว้ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ (ค่าจัดส่ง 70 บาท)
*หลังจากทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบสมัครที่มี QR Code และ Barcode เก็บไว้เพื่อใช้โอนเงินออม

2.ช่วงออมเงิน
ออมเงินได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ม.ค. 62 โดยมีเป้าหมายเงินออมอยู่ที่ 450 บาท ต่อ 1 กระปุก (1 กระปุก 450 บาท, 2 กระปุก 900 บาท, 3 กระปุก 1,350 บาท)

3) ช่วงโอนเงินออม และ รับกระปุก
สามารถโอนเงินออมได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 มกราคม 2562 โดยใช้ใบโอนเงินออมที่มี QR Code และ Barcode ที่ท่านได้รับจากการสมัคร ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือทางอินเตอร์เนตแบงค์กิ้ง ( ATM , Mobile Banking , Internet Banking) พร้อมรับกระปุกที่ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ท่านเลือกไว้ หากเลือกช่องทางไปรษณีย์ จะเริ่มจัดส่งวันที่ 1 ก.พ. 62แผนที่
แผนที่
ติดต่อเรา

ที่อยู่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700


เบอร์ติดต่อ 02-419-1983

แสดงเส้นทาง
ติดตามเรา

ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม