โรงพยาบาลศิริราช
ปิยมหาราชการุณย์

หนึ่งในผู้ร่วม #ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ