โรงพยาบาลศิริราช
ปิยมหาราชการุณย์

หนึ่งในผู้ร่วม #ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรำลึกถึงพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการออมตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และได้ปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักการออมและการใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียง เมื่ออยู่อย่างพอเพียงก็สามารถเป็น “ผู้ให้” คืนกลับสู่สังคมและประเทศชาติได้

2. เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานนามอาคารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ หนึ่งในโครงการพัฒนาศิริราชสู่การเป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นเลิศในระดับเอเชียอาคเนย์ ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการพิเศษเพื่อให้มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน และนำรายได้กลับคืนสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลต่อไป

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรมรับกระปุกที่ระลึก
 • 1
  ถ่ายรูปคุณกับกระปุก

  ที่ออมจนเต็ม 1 กระปุก

  พร้อมเขียน #ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ

  เพื่อเตรียมอัพโหลดรูป

  (จำนวน 1 ภาพ)

 • 2
  โอนเงิน

  เท่ากับจำนวนเงินออมที่เต็มกระปุกของคุณหรือมากกว่า

  เพื่อ เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์

  สาขาศิริราช (กระแสรายวัน)

  ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ

  “ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ”

 • 3
  เตรียมหลักฐานการโอนเงิน

  ที่ออมจนเต็มกระปุก

  ถ่ายภาพสลิปที่ท่านโอนเงิน 1 สลิป

  เพื่อเตรียม อัพโหลดรูป

 • 4
  ลงทะเบียนที่

  กรอกรายละเอียดให้ครบ

  พร้อมอัพโหลดภาพคุณกับ

  และภาพสลิปโอนเงิน แล้วรอรับกระปุกที่บ้าน

  ( 1 คน / 1 กระปุก )

เงื่อนไข : จำกัด 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ ในการรับกระปุก แต่ละช่วงเวลาที่กำหนด (เลือกรับได้เพียง 1 ช่องทางเท่านั้น)

กรุณาเปิดด้วย Google Chrome เพื่อความเสถียรภาพในการใช้งานของเว็บไซต์นี้ ดาวน์โหลดที่นี่ ปิด